Home | About us | บริการถ่ายภาพ | ห้องภาพ | บทความ | เว็บบอร์ด | เช็คราคากล้อง-เลนส์ | โหราพยากรณ์ | Links  
       
 

Canon 50 L 1.2

       เป็นเลนส์ในฝันของช่างภาพหลาย ๆ คน กับนิยาม ครกเล็ก แต่ความเก่งของมันไม่เล็ก เนื่องจากเป็นเลนส์ที่ออกมาใหม่ หลังจากที่ Canon ทำ F1L ออกมาหลายปี และใช้งานที่ f1 ได้ยากมาก หลังจากนั้นก็มี 85 L 1.2 ตัวแรกก็ถือว่าสุดยอดแล้ว จนคลอดตัว 85 1.2 L II ออกมาด้วยเทคโนโลยี่ทำให้ภาพดีขึ้น ไม่นาน 50 mm 1.2 L ก็ออกตามมา ช่าง 50 1.2 L ตัวนี้ ต้องบอกว่าเป็นเลนส์ที่สามารถใช้ f 1.2 ได้จริง และได้โบเก้ การละลายหลังที่สวยงามอย่างมาก

หากมีเลนส์ครบช่วงแล้ว 50 mm 1.2 L เป็นตัวเลือกมาเพิ่มมูลค่าภาพ เนื่องจากมันใช้งานได้ง่าย และถ่ายภาพได้ง่ายมาก ที่ชอบมากคือใช้ฟิลเตอร์ขนาด 72 mm ราคาจะถูกกว่า 77 mm เป็นอย่างมาก


 
 

Design by TaewTong | taewtong2002@yahoo.com

 

Copyrights © 2007 www.doartdee.com | All rights reserved.